Search Result of "เกาะช้าง"

About 62 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาจัดทำแผนอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Img
Img

ที่มา:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สผผ.1)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา ทะรา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:UNEP GEF SCS

หัวเรื่อง:การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวแนวปะการังของหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - การเปลี่ยนแปลงกิจกกรมการทำการประมงและการลงแรงประมงที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนตำบลเกาะช้างใต้ กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgอุไรรัตน์ วรรคาวิสันต์

ประธานกรรมการ:Imgนางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234