Search Result of "เกษตรกรรม"

About 529 results
Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่แรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง(แรงงานคืนถิ่น)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสานและภาคกลาง

Img

ที่มา:เกษตรกรรมธรรมชาติ

หัวเรื่อง:สบู่ธรรมชาติจากน้ำมันสบู่ดำ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ความชุ่มชื้น

Img

ที่มา:กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่มีต่อชุมชนในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่มีต่อชุมชนในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หัวเรื่อง:บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:ระบบที่ดินและการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมในเขตที่ราบลุ่มเจ้าพระยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสานและภาคกลาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสานและภาคกลาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบน้ำหยด

Img
Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ

หัวเรื่อง:สบู่ธรรมชาติจากน้ำมันสบู่ดำ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ความชุ่มชื้น.

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน

Img

ที่มา:ศูนย์ความร่วมมือระหวางประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา (CIRAD)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

Img
12345678910...