Search Result of "เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ บุญนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้อาหารหยาบในฤดูแล้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgอลิษา ปิ่นสันเทียะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่องานบริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:สถานภาพการผลิตและทัศนคติสำหรับการคัดเลือกพ่อพันธุ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย (พ.ศ. 2551)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 47 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สถานภาพการผลิตและทัศนคติสำหรับการคัดเลือกพ่อพันธุ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย (พ.ศ. 2551)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:การสำรวจสภาพและพฤติกรรมการใช้เครื่องรีดนม ตลอดจนสุขลักษณะในการรีดนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การขยายผลทดสอบการใช้ประโยชน์อ้อยอาหารสัตว์ในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของสหกรณืโคนมมวกเหล็ก จำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีต่อสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ผู้เขียน:ImgSarinprapar PRASERT

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณภาพของหญ้าหมักและการยอมรับต่อภาชนะหมักชนิดต่างๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณภาพของหญ้าหมักและการยอมรับต่อภาชนะหมักชนิดต่างๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

Img

ที่มา:Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Animal, Veterinary Medicine

หัวเรื่อง:คุณภาพของหญ้าหมักและการยอมรับต่อภาชนะหมักชนิดต่างๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่น สายวิชาการด้านวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2007)

นักวิจัย:Imgดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12