Search Result of "เกษตร"

About 32845 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7(เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)"เกษตรกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย"

หัวเรื่อง:ลักษณะทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับอายุการปักแจกันของดอกบัวหลวงสัตตบุษย์(Nelumbo nucifera Gaertn.var.Sattabhud)

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง อินทนนท์ ขุนลาว ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อก และวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจรูญพันธ์ บรรจงภาค, อาจารย์, Imgนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, Imgนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การจัดทำกลยุทธ์การเทียบเคียงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จใจการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรีย์จากไม้ยูคาลิปตัสฟอกขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2550 ในเขตลุ่มแม่น้าป่าสัก จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรีย์จากยูคาลิปตัสฟอกขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีทั่วไป

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเตรียมความพร้อมและการศึกษาเบื้องต้นในการผลิตนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจับพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของหัวมัน Dioscorea spp. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา: แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgนางพูลศิริ ชูชีพ

Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ผลงานวิจัย เรื่องการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนไปใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง ปี พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเกษตร, วารสารวิชาการของคณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลผลิตของชมพูพันธุ์ทับทิมจันท์ในระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ด้วยการปลูกระยะชิดในสองปีของการให้ผลผลิต

12345678910...