Search Result of "เกลือแร่"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตากเสริมกรดอะมิโนและเกลือแร่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

แหล่งทุน:บริษัท จีโนเท่ จำกัด เลขที่47 ถนนนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มคล้ายเกลือแร่โดยวิธี Flash Profile

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่โดยใช้เทคนิคคาโน

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาและออกแบบเครื่องอัดก้อนเกลือแร่สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มคล้ายเกลือแร่โดยวิธี Flash Profile

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดทำระบบจัดการคุณภาพสำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ปริมาณน้ำตาลและเกลือแร่ในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสาร plumbagin hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่โดยใช้เทคนิคคาโน

Img

ที่มา:วารสารการประมง

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยเพื่อลดของเสียที่กระบวนการบรรจุและผนึกซองเกลือแร่ชนิดผงด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

12