Search Result of "เกลือลดโซเดียม"

About 7 results
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมเกลือลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:ทุนวิจัย IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2558, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

ต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม: การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:เครือข่ายลดบริโภคเค็ม/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Img
Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว วาสนา นาราศรี

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชุษณา เมฆโหรา

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางด้านโภชนาการ, โภชนาการและภูมิคุ้มกันของร่างกาย, สารพฤกษเคมีและภาวะการอักเสบเรื้อรัง

Resume

Img

Researcher

นาง วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Substance ), สาร saponin ในพืชตระกูลถั่ว, สาร Isoflavone ในถั่วเหลือง

Resume