Search Result of "เกม"

About 173 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เกมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบเกม เรื่องเครื่องดนตรีไทย “ดนตรีไทยเกม” (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภาคม บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789