Search Result of "เกณฑ์มาตรฐาน"

About 92 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อเมืองที่น่าอยู่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนายนิรอมลี มะกาเจ, Imgนายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, Imgผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์, Imgผศ.เกษม สุริยกัณฑ์, Imgผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์, Imgอ.ชิตินทรีย์ บุญมา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ, อาจารย์, Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2558 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัทธนันท์ เศรษฐนันทโภคิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, อาจารย์, Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิตยา งามแดน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูวาเดช โหราเรือง, อาจารย์, Imgนางสาวอภิญญา ถิระโชติกุล, อาจารย์, Imgนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Img
Img
Img

งานวิจัย

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนและประชาชนไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, Imgนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, Imgดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพิชชา วงศ์จันทร์, Imgนายปริญญา สำราญบำรุง, Imgผศ.ดร.พัชรี ทองคำพานิช, Imgผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์

แหล่งทุน:สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345