Search Result of "เกณฑ์การประเมิน"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะกีฬามวยปล้ำ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา (2015)

หัวหน้าโครงการ:จีราวุธ วิเชียร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจีราวุธ วิเชียร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Journal of Architecture/Planning Research and Studies

หัวเรื่อง:เกณฑ์การประเมินอาคารที่ยั่งยืน : ควาเหมือน ความต่าง และค่าความสำคัญที่ให้ต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และพลังงาน

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูสายผู้สอนในระดับประถมศึกษา

ผู้เขียน:Imgพิเชษฐ์ ใจเที่ยง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123