Search Result of "ีวีรชัย แพงแก้ว"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีเคมี, ธรณีเกี่ยวกับเหมืองแร่, ธรณีแปรสัณฐาน

Resume