Search Result of "ฮอร์โมนพืช"

About 45 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ฮอร์โมนพืชในหัวกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ฮอร์โมนพืช

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ฮอร์โมนพืช
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: EmIaoJnNhIs
Updated: 2012-12-14T19:37:18.000Z
Duration: 382 seconds


Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดแยกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของเมทิลโลโทรฟิกแบคทีเรียบนผิวใบพืชและการทดสอบความสามารถในการสร้างกรดอินโดล-3-อะซิติก

ผู้เขียน:Imgภูมิน นุตรทัต

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้กากองุ่นในอุตสาหกรรมไวน์ผลิตฮอร์โมนเร่งการเติบโตของผลองุ่น

ผู้เขียน:Imgสุณี พูลทวี

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การชักนำการออกดอกของกุหลาบหนูในสภาพทดลอง

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตฮอร์โมนพืชจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์สารเร่งการเจริญเติบโตในกวาวเครือขาวต่อการผลิตพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์สารเร่งการเจริญเติบโตในกาวาเครือขาวต่อการผลิตพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:สถานภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำ บริเวณแหล่งทรัพยากรหอยลายปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การเสนอผลงานด้านโปสเตอร์ดีเด่น (2015)

ผลงาน:ผลของออกซินและกะปิต่อการขยายพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

นักวิจัย: Imgดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgณฐชล วีรทัตประภา Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์วิจัยแลพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น (2015)

ผลงาน:การขยายพันธุ์ขมิ้นชันในสภาพปลอดเชื้อโดยระบบการเพาะเลี้ยงที่ใช้อาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลว

นักวิจัย: Imgดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์ Imgวิสสุตา ประเสริฐพรศักดิ์

Doner:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

นาย ยงยุทธ พลับจะโปะ

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

มร. สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง จรรยา เจตน์เจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาทั่วไป นิเวศวิทยาของสัตว์

Resume

123