Search Result of "อ.มนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม, แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, การออกแบบสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume