Search Result of "อ.พรปรีร์ ดิษฐ์คำเริง"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต่อการออกแบบ (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความยั่งยืน, การออกแบบและสร้างสรรค์ในธุรกิจอาหาร , การออกแบบ

Resume