Search Result of "อ.บุญชัย ขจายเกียรติกำจร"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เหตุผลของฝาตาก (2015)

ผู้แต่ง:Imgอ.บุญชัย ขจายเกียรติกำจร, ImgDr.Ornsiri Panin, Emeritus Professor,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume