Search Result of "อ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

แหล่งทุน:บริษัท เพชรสยาม พี อี ไพน์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี, การจัดการปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินกับพืชไร่เศรษฐกิจ

Resume