Search Result of "อ.ดร.นวพันธ์ ขยันกิจ"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาตัวเร่งสำหรับการย่อยสลายพลาสติก PET, การเเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งและวัสดุหมุนเวียน, การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดพอลิยูริเทนและพอลิเอสเตอร์

Resume