Search Result of "อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุภัตรา ทิพพิลา, ImgProf. Dr. Kimihiro YAMASHITA (สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 %), Imgดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, Imgน.ส. กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, Imgน.ส. คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, Imgน.ส. ธีราภา สุพรรณโรจน์, Imgน.ส. ปาลิดา ทักษนนท์, Imgน.ส. พรพิมล ขันธจินดา, Imgนายธเนศ ณ วิเชียร, Imgรศ.ดร.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์ ( สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 % )

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

Researcher

นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume