Search Result of "อ. นพ ตัณมุขยกุล"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การผลิตหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร. ภัศจี คงศีล, Imgอ. นพ ตัณมุขยกุล

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

Researcher

ดร. สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume