Search Result of "อ้อยและน้ำตาล"

About 412 results
Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลทรายด้านต้นกำลังหม้อน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, Imgนายสมหวัง หลีค้า, Imgนายปฐมพงษ์ คุมพล, Imgนายสานนท์ บุญมี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

หัวเรื่อง:โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน :ระบบต้มเคี่ยว"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.4 ข้อมูลความหลากหลายในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวซึ่งเป็นโรคสำคัญของอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การทดสอบโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

หัวเรื่อง:การถ่ายยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืช และยีนเพิ่มการสะสมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์อ้อยที่คัดเลือก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

12345678910...