Search Result of "อ้อยพลังงาน"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์อ้อยพลังงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัญญาวีร์ ฤทธิ์ชารี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553

หัวเรื่อง:ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตรในประชากรอ้อยพลังงาน

Img
123