Search Result of "อ้อยทนแล้ง"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการทดสอบอ้อยทนแล้งโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมทนแล้ง

Img

ที่มา:นิทรรศการ "บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2553

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกอ้อยทนแล้งในสภาพปลอดเชื้อ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแคลลัสอ้อยทนแล้งโดยใช้สาร polyethylene glycol ในสภาพปลอดเชื้อ

Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการทดสอบอ้อยทนแล้งโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมทนแล้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
12