Search Result of "อ่าวบ้านดอน"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารสีในแพลงค์ตอนพืช, กรดไขมันสารสี, เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรประมง การสำรวจจากระยะไกล สารสนเทศภูมิศาสตร์

Resume

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตหอยนางรม (Crassostrea belchen) จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:สัตว์น้ำหลักแ่ห่งคุณค่าชีวิตและชุมชนของอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:National Institute for the Humanities (The Research Institute for Humanities and Nature, RIHN), Japan

หัวเรื่อง:การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์กายภาพ, แบบจำลองการไหลของน้ำ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ และดินในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

12