Search Result of "อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:คณะเกษตร มก.

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผุ้บริหาร

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร

Resume