Search Result of "อุเทน พรมอิ่นคำ"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี (สวิตช์เกียร์)

ผู้เขียน:Imgอุเทน พรมอิ่นคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgคุณ กิรณา จอมคำศรี, Imgคุณฉันธนา ยูวะนิยม

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Process System Engineering, Energy & Environment, Cleaner Technology, Recycle Technology

Resume