Search Result of "อุษา RATANA-OLARN"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้เรียนตามมโนทัศน์การพึ่งพาอาศัยกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติแห่งองค์การยูเนสโก

ผู้เขียน:Imgอุษา RATANA-OLARN

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf