Search Result of "อุมาพร ทาเสนาะ"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจและทดสอบหาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโปรโตซัวสาเหตุโรคมาลาเรีย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.อุมาพร ทาเสนาะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

ดร. สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมนึก พรมแดง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีประยุกต์

Resume