Search Result of "อุปสงค์ อุปทาน ปาล์มน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมันปาล์ม"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Supply Chain Management in Agribusiness , Management Information Systems

Resume