Search Result of "อุปสงค์"

About 296 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาอุปสงค์บุหรี่: กรณีประเทศไทย (2014)

ผู้แต่ง:ImgMr.Aunkung Lim, Associate Professor, Imgวลัยภรณ์,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อุปสงค์การบริโภคอาหารมังสวิรัติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบต่ออุปสงค์ อุปทานและราคาปาล์มน้ำมันจากการนำไปใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (ปี 2560) (2017)

หัวหน้าโครงการ:อธิคม บางวิวัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgจารุวรรณ ชนมธนวัฒน์, Imgอธิคม บางวิวัฒน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หาปริมาณสินค้าคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การประมาณอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแบบจำลองคุณลักษณะ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
12345678910...