Search Result of "อุปลักษณ์"

About 59 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำว่า “ผู้ลี้ภัย” ในข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาเยอรมันและภาษาไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Faris Yothasamuth, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123