Search Result of "อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (•Heat Exchanger)"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling tower), จำลองสถานะการณ์ด้านของไหลและความร้อน (Thermal and Fluid Simulation), อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (•Heat Exchanger)

Resume