Search Result of "อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (27)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ของไหลนาโน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ImgProfessor Sadik Kaka?

แหล่งทุน:สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดท่อ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Montri Piroonkaset, Associate Professor,

วารสาร:

Img
12