Search Result of "อุปกรณ์ วัดแรงบิด"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์วัดแรงบิดบนเพลาหมุน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรวิชญ์ ปาณะวีระ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24-27 ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย

หัวเรื่อง:การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงบิดบนเพลาหมุนด้วยการวัดมุมบิดโดยตรง

Img

งานวิจัย

การวิจัย ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองสดชนิดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชนทัต ธีรสุวรรณจักร

แหล่งทุน:บริษัท เชียงใหม่บริการแทรกเตอร์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบระบบทางกล (Mechanical Design)

Resume