Search Result of "อุปกรณ์"

About 1075 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Banyat Saitthiti, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ปี 2552 ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา (2009)

ผลงาน:แบบจำลองเครื่องวัดอัตราการใช้ออกซิเจนในหนูขาวเล็กโดยทางอ้อม

นักวิจัย: Imgนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

12345678910...