Search Result of "อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน โดยใช้ตัวแบบ Generalized Estimating Equations และ Generalized Linear Mixed Models

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume