Search Result of "อุบลรัตน์ ลี้กำจร"

About 6 results
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในหัวข้อ “Globalize Thai Food to Creative Economy” (2010)

ผลงาน:ทาร์ตไท

นักวิจัย: Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวดวงกมล ฉายะศิริพันธ์ Imgปรินดา ยุทธหัตชัยชาญ Imgนางสาวพรรัชต์ เถี่ยนมิตรภาพ Imgนางสาวมรกต เรือนแก้ว Imgนางสาวอุบลรัตน์ ลี้กำจร

Doner:สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนายพศินพงษ์ โสวะพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food chemistry, Chemical and nutritional qualities evaluation, Development of snack product and Thai dessert for export, Product development from rice

Resume

Img

Researcher

นาง พัชรี ตั้งตระกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:คุณสมบัติและการแปรรูปข้าวและแป้ง, การควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมี

Resume