Search Result of "อุบลรัตน์ ภู่ระหงษ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประเมินค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุเมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติในเรื่องของ Relative Efficiency และความเอนเอียง

ผู้เขียน:Imgอุบลรัตน์ ภู่ระหงษ์

ประธานกรรมการ:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)