Search Result of "อุทัย บุญประเสริฐ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักและการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 30 เมตร

ผู้เขียน:Imgอุทัย บุญประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)