Search Result of "อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgกัลยาภัสร์ ภูริเดชเมธาวัชรีกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพแหล่งดูนกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgรมณ อุ่นพงษ์

ประธานกรรมการ:ImgPhatchanuch Wongwathana Foster

กรรมการร่วม:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgเบญจมาศ ขัตติยากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพแหล่งดูนกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อกำหนดนโยบายอุทยานแห่งชาติคาร์บอนต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเรณุกา กลับสุข, อาจารย์, Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรสษสตร์ครั้งที่ 45 สาขาวิทยาศซาสตร์

หัวเรื่อง:เฟิร์นอิงอาศัยบางชนิดบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแปรผันทางสัณฐานวิทยาระหว่างประชากรกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ (Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein) ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgณรงค์ สวัสดิ์กว้าน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพของการสื่อความหมายธรรมชาติ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgชีวะภาพ ชีวะธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123