Search Result of "อุทยานแมลง"

About 26 results
Img

งานวิจัย

โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายถนัด ทัศจันทร์, Imgนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

แหล่งทุน:งบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาวิชาการและการท่องเที่ยว

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:56 10 ภูมิปัญญาแผ่นดิน อุทยานแมลง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 56 10 ภูมิปัญญาแผ่นดิน อุทยานแมลง
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: uPLzI1eMIk8
Updated: 2012-11-22T09:33:56.000Z
Duration: 322 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:64 4 ภูมิปัญญาแผ่นดิน อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ์

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 64 4 ภูมิปัญญาแผ่นดิน อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ์
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: YBLbUBmaRFM
Updated: 2012-11-23T01:54:21.000Z
Duration: 260 seconds


Img

ที่มา:เงินส่วนตัวจาก ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์ และที่ได้รับจากค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการค่ายเยาวชน: แมงมุมที่รัก ครั้งต่าง ๆ รวม 5000 บาท และ จากศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ ๒ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ๒๒๑๖๐ (http://www.thai-nec.org/aboutus.html) จำนวน 5000 บาท

หัวเรื่อง:ศึกษาความหลากหลายของแมงมุม ในเขตอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ศึกษาความหลากหลายของแมงมุม ในเขตอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img

Researcher

นาย มนตรี ทองยา

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องยนต์, เครื่องจักรกลการเกษตร

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จหระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จหระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Img

ที่มา:งบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาวิชาการและการท่องเที่ยว

หัวเรื่อง:โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

Img

Researcher

นาย วิชัย สรพงษ์ไพศาล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

12