Search Result of "อุทกวิทยา"

About 201 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, Imgรศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...