Search Result of "อุตสาหกรรมแม่พิมพ์"

About 22 results
Img

ที่มา:โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สถาบัน ไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบซับซ้อนสูงของยางพื้นรองเท้าแบบรูปทรงอิสระที่ทำด้วยวัสดุสองชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมและการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgชยพล มีสติ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษศาสตร์การพัฒนาและวางแผน, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมย้อนกลับ

Resume

12