Search Result of "อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า"

About 10 results
Img
Img
Img

ที่มา:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมซิลิกอน และอุตสาหกรรมโลหะมีค่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, Imgดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อุปสงค์สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้าในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgกิตติพงศ์ โรจน์จึงประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย : กรณีศึกษาผลิตภัฒณ์ของการผลิตเหล็กขั้นปลาย

ผู้เขียน:Imgมนัส จำนงค์ศาสตร์

ประธานกรรมการ:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Manufacturing Process, QC in Manufacturing

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:Metals, Ceramics, Thermodynamics and Phase Transformation, Materials Characterization

Resume

Img

Researcher

ดร. อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กรรมวิธีขึ้นรูปโลหะผง, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุรูพรุน, วัสดุฉลาดหรือวัสดุจำรูป, นิเกิลไทเทเนียมอัลลอย, สมบัติทางกลของวัสดุ, กระดูกเทียม

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Metallurgical and Material Engineering

Resume