Search Result of "อุตสาหกรรมเกษตร"

About 8285 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์

หัวเรื่อง:การเจริญและการรอดชีวิตของโพรไบโอติกแลกโตบาซิลัสในนมข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17 - 20 มีนาคม 2552.

หัวเรื่อง:ผลของสารเสริมสภาพพลาสติกต่อคุณสมบัติสารเคลือบไคโตซานและการประยุกต์ในกล้วยหอม.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17 - 20 มีนาคม 2552.

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ำมันปาล์มในระหว่างการทอดมันเทศที่สภาวะสุญญากาศและสภาวะบรรยากาศ.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17 - 20 มีนาคม 2552

หัวเรื่อง:ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17 - 20 มีนาคม 2552.

หัวเรื่อง:ผลของสารเคลือบไคโตซานตือคุณภาพของมะม่วงฟ้าลั่นสดตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษา.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2 30 สค. 2526คระอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ

หัวเรื่อง:การพัฒนาแถบสีมาตรฐานเพื่อตรวจวัดปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2 30 สค. 2526คระอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ

หัวเรื่อง:สารพฤกษเคมี ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพจุลินทรีย์ในข้างกล้องและข้างสีต่างสายพันธ์ุจาก 20 จังหวัดของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3.

หัวเรื่อง:ศึกษาการผลิตเอนไซม์ของ Bacillus cereus เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

Img

ที่มา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของส้มโอสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรีย์จากยูคาลิปตัสฟอกขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:สมบัติของเซริซินเพื่อใช้เตรียมสารเชิงซ้อนพอลิอิเล็กโทรไลต์

Img

ที่มา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของระดับแคลเซียมต่อคุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างประกอบของไข่ขาวกับแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า

หัวเรื่อง:แนวทางการใช้ประโยชน์ของกระบือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดของผู้บริโภค.

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:Classification of Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Chemometrics

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การทดสอบคุณสมบัติของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:สมบัติของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว แช่เยือกแข็ง: เส้นหมี่ราดหน้า

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของมอลโตเด็กตรินซ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เม่าผงด้วยวิธีทำแห้งแบบระเหิด

12345678910...