Search Result of "อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย"

About 6 results
Img

ที่มา:การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์, Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์, Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556

Img

Researcher

ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Logistics and Supply Chain Management, Production Planning and Scheduling, Inventory Management, Vehicle Routing Systems, Optimization, Applied Operations Research

Resume