Search Result of "อุตสาหกรรมอาหารสัตว์"

About 33 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natchanok Amornthewaphat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการลดภาษีนำเข้า DDGS ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพิชญ์ประอร วัฒนเพทาย

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจและประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการใช้สารเสริมชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรม และผลการดำเนินงานตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวนารัตน์ กิตติวรกาล

ประธานกรรมการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางชวรีย์ ยาวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักอาหารสัตว์ดีเด่น ประจําปี 2560 (2018)

นักวิจัย:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Doner:สมาคมนักอาหารสัตว์ไทย

Img

Researcher

นาย สิทธินันต์ จองโพธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นาย ประเสริฐ ถาหล้า

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานอาหารสัตว์

ผู้เขียน:Imgพีรนุช สอนเย็น

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรม การแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ สุทธิธัญญะลักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชารอง:Imgกนกพร นาคทับที

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้น้ำผักกาดดองป้องกันโรคท้องร่วงและเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตลูกสุกร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) กับการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ผู้เขียน:Imgนพวรรณ ศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12