Search Result of "อุตสาหกรรมรถยนต์"

About 43 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (เฟส2) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการเป็นองค์การเพิ่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (เฟส 2) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์, ImgAssociate Professor Laubie Li

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีริน วาณิชเสนี, Imgเตชธรรม ทินภัทรนุกูล, Imgสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์, Imgนางยุพา ปานแก้ว, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้เขียน:ImgKanokorn WEERARITTHIPHAN

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อคาดคะเนผลกระทบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีไทย และสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษานโยบายของภาครัฐที่มีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และประมาณการความต้องการรถยนต์ภายในประเทศ

ผู้เขียน:Imgพิชญ์ จำรัสพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์( เฟส 2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (เฟส2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ : กรณีศึกษาของยางหุ้มสายไฟในรถยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ : กรณีศึกษาของยางหุ้มสายไฟในรถยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ : กรณีศึกษาของยางหุ้มสายไฟในรถยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความได้เปรียบเชิงแข่งขัน โครงสร้างและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgธีรยุทธ ธัญญวิชยเวช

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgบรรลุ พุฒิกร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์:กรณีศึกษาของยางหุ้มสายไฟในรถยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อำนาจตลาดและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์นั่งในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวาริน โชติกกำธร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของข้อตกลงแกตต์ ต่อการคุ้มครองและโครงสร้าง การผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสมคิด แสงอารยะกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดัชนีชี้นำวัฏจักรอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนิสา แซ่ตั้ง

ประธานกรรมการ:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชาเอก:Imgเกศราพร วรรณนิธิกุล

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษานโยบายรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์นั่ง

ผู้เขียน:Imgวิสิทธิ์ สนิทนวน

ประธานกรรมการ:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชารอง:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123