Search Result of "อุตสาหกรรมน้ำมัน"

About 23 results
Img

ที่มา:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:งานวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

หัวเรื่อง:การหาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อกำหนดอัตราปุ๋ยประจำปีสำหรับปาล์มน้ำมันอ้อย และยางพารา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยา กายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ดอก ผล และเมล็ดปาล์มน้ำมันในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันรำข้าวและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันรำข้าวในอาหารเพื่อสุขภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.สิรี ชัยเสรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย

ผู้เขียน:ImgJirayu CHANTHONGKAEW

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบขององค์การการค้าโลก ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgศิวะศิษย์ ช่ำชอง

กรรมการวิชารอง:Imgอมรทิพย์ วงศ์กัลยานุช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทาน อุตสาหกรรมน้ำมันพืชประเภทน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอนุมาน จันทวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชารอง:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

งานวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเปิดเสรีทางการค้าต่ออุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอิงอร ไชยวงษา

ประธานกรรมการ:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การจำลองการผลิตไบโอดีเซลแบบวิวิธพันธ์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากน้ำมันรำข้าวและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันรำข้าวในอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบของไทย

ผู้เขียน:ImgRavadee KESCHAIYO

ประธานกรรมการ:Imgนางกัลยาณี บรรจงจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจำลองการผลิตไบโอดีเซลแบบวิวิธพันธ์

Img
Img

งานวิจัย

การหาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อกำหนดอัตราปุ๋ยประจำปีสำหรับปาล์มน้ำมันอ้อย และยางพารา (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

Img

งานวิจัย

การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

งานวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน (2558-2561) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

Img

การประชุมวิชาการ

การจำลองการผลิตไบโอดีเซลแบบวิวิธพันธ์ (2009)

ผู้แต่ง:ImgKantarod Chakton, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

12