Search Result of "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว"

About 105 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมพูนุช จิตติถาวร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเข้าสู่สังคมองค์กรของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษา สาขาการโรงแรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
123456