Search Result of "อุตสาหกรรมครัวเรือน"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgจิรัชยา ปรีชา

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณนิภัทรา จึ่งสกุล บ้านเลขที่ 74 ซอยราษฏร์บูรณะ 26 ถนนราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของอุตสาหกรรมครัวเรือนต่อการมีงานทำและรายได้

ผู้เขียน:Imgสุชาติ รัตนวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระดาษชานอ้อยทากันยุงผสมน้ำมันเสม็ดขาว สำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน

ผู้เขียน:Imgสุธิชา ไชยศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

เครื่องทอดลมร้อน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgกิตตินาถ วรรณิสสร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง พัทธินันท์ วาริชนันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร , จุลชีววิทยาทางอาหาร

Resume