Search Result of "อุตสาหกรรมก่อสร้าง"

About 32 results
Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบในการจัดการความรู้โครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบในการจัดการความรู้โครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgณัฐวัฒน์ จันทนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011)

หัวเรื่อง:แบบจำลองสินค้าคงคลังของพัดลมระบายอากาศสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการก่อสร้างไทย

ผู้เขียน:Imgจิกาพฤกษ์ สุตตะระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12